divendres, 11 de novembre de 2011

UNA FLASHMOB ANTIGA I UNA DE MODERNA

Al 1908, en feien però no els hi deien FLASHMOB. Ara hem triat el nom anglés perquè fa més modern. Un exemple el podeu veure a youtube:
http://youtu.be/lprJhp2BAMU
És l'Escola del Treball el 2011.

diumenge, 6 de novembre de 2011

Configuracions de climatització, calefacció i ACS

Ja podeu consultar els apunts que vaig elaborar pel Mòdul 5 del CFGS de Projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluid que vaig impartir el curs 2010-2011.
Està disponible en 7 arxius comprimits i aquest és el sumari general

Sumari

1.-CONFIGURACIÓ BÀSICA D’EDIFICIS
1.1.- Escales i cotes........................................................................................................... 5
1.1.1.- Escales: natural, d’ampliació i de reducció
1.1.2.- Cotes: sèrie, paral·lel i acumulades
1,2.- Plànol de situació i emplaçament
1.3.- Normativa urbanística
1.4.- Ordenances d’aplicació a la zona metropolitana de Barcelona
1.4.1. Superfície útil
1.4.2.-Alçada
1.4.3.-Compartimentació d’espais
1.4.4.- Buits
1.4.5.- Dimensions mínimes dels altres espais
1.4.6.- Superfície d’espais comuns: Cuines i banys.
1.4.7.- Aïllaments
1.4.8.- Plantes baixes habitades
1.4.9.- Vestíbuls
1.4.10.- Escales
1.4.11.- Càlcul d’escales: Trams, replans i passamans
1.5.- Ascensors
1.6.- Edificis d’oficines
1.6.1.- Escales en oficines
1.6.2.- Condicions higièniques
1.6.3.- Ventilació d’oficines
1.7.- Disseny d’un edifici d’oficines
1.7.1. -Programa funcional
1.7.2.- Tipus bàsics de distribució dels espais
1.7.3.- Espais modulars
1.7.4.- Nuclis de rigidesa verticals
1.7.5.- Patis i xemeneies de ventilació destinats a muntants d’instal·lacions
1.7.6.- Tipus de plantes
1.7.7.- Plantes tècniques
1.7.8.- Requeriments d’instal·lacions contra incendis
1.8.- Limitacions de la demanda energètica
1.8.1.- Zones climàtiques
1.8.2.- Paràmetres característics: Transmitància i factor solar
1.8.3.- Càlcul dels paràmetres característics
1.8.4.- Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb l’aire exterior
1.8.5.- Resistència tèrmica de cambres d’aire dels tancaments
1.8.6.- Transmitància tèrmica de mitgeres
1.8.7.- Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
1.8.8.- Transmitàncies de murs en contacte amb el terreny
1.8.9.- Cobertes enterrades
1.8.10.- Particions interiors en contacte amb espais no habitables
1.8.11.- Particions interiors
1.8.12.- Terres en contacte amb cambres sanitàries
1.8.13.- Transmitància tèrmics de buits
1.8.14.- Factor solar modificat de buits i claraboies
1.8.15.- Taules de factors d’ombra
1.9.- Característiques constructives en edificis
1.9.1.-Parets exteriors
1.9.2.- Parets interiors
1.9.3.- Cobertes inclinades
1.9.4.- Buits
1.9.5.- Discontinuïtats
1.10.- Comprovació del compliment de les limitacions de la demanda.........................79
1.10.1.- Opció simplificada
1.10.2.- Condensacions
1.10.3.- Programa LIDER

2.- CONFIGURACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AIGUA
2.1.- Disseny d’una instal·lació d’aigua.......................................................................95
2.1.1.- Parts d’una instal·lació d’aigua
2.1.2.- Classificació de les escomeses
2.1.3.- Instal·lacions interiors
2.1.4.- Representació gràfica d’una instal·lació d’aigua
2.1.5.- Càlcul del consum
2.1.6.- Xarxa de retorn
2.1.7.-Dimensionat de trams
2.1.8.- Dimensionat d’equips
2.1.9.- Determinació de la pressió disponible a cada tram
2.1.10.- Determinació de les pèrdues de càrrega admissibles
2.1.11.- Taules i àbacs.

3 CONFIGURACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ
3.1.- Selecció de sistemes de climatització.................................................................133
                                              3.1.1.-Tipus de sistemes de climatització
                                              3.1.2.- Dimensionat d’una instal·lació d’aire condicionat.
3.1.3.- Càlcul de conductes
3.1.4.- Àbacs i taules
3.2.- Ventilació d’aparcaments...................................................................................175
3.2.1.-Utilitat de la ventilació natural i forçada
3.2.2.- Xarxa d’extracció
3.2.3.- Guia d’un projecte de ventilació d’un aparcament


4.- ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D’UN PROJECTE
4.1.- Manual de manteniment preventiu...................................................................189
4.1.1.- Manteniment d’instal·lacions
4.1.2.- Tipus de manteniment
4.1.3.- Metodologia del manteniment
4.1.4.- Manteniment correctiu
4.1.5.- Manteniment preventiu
4.1.6.- Evolució del manteniment
4.1.7.- Pla de manteniment preventiu
4.1.8.- Exemple de confecció d’un pla de manteniment específic
4.1.9.- Taules

4.2.- Elaboració de la  documentació d’un projecte...................................................239
4.2.1.-Memòria
4.2.2.- Pressupost
4.2.3.- Plànols
4.2.4.- Plec de condicions

Per accedir als documents podeu clicar a l'enllaç 
http://dl.dropbox.com/u/41169621/M5-PER%20DEIXAR.rar

Per citar aquest treball 
BARCA SALOM, Francesc X. (2011). Configuracions de climatització, calefacció i ACS. Apunts del CFGS de Projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. http://dl.dropbox.com/u/41169621/M5-PER%20DEIXAR.rar