dimarts, 31 de juliol de 2012

El testament acadèmic de Josep Oriol Bernadet (1811-1860)

El testament acadèmic de Josep Oriol Bernadet (1811-1860)
The academic testament of Josep Oriol Bernadet (1811-1860)
Francesc X. Barca Salom
francesc.barca@gmail.com
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

ABSTRACT
The 1st of March 1860, Josep Oriol Bernadet read a report while on shift at the
Barcelona Royal Academy of Sciences and Arts entitled, Sobre los sistemas generales
de enseñanza (On general teaching systems) in which a proposal was made to
answer the questions that revolved around three main issues affecting secondary and
professional education at the time: what qualities should a teacher have? What were
the faculties that needed to be strengthened in students? And what were the requisites
for implementing a good educational system? The validity of the content and the
fact that this text is preserved in manuscript form and has not been published yet,
although 150 years have passed since its submission, has encouraged us to present it
in this article. Furthermore, the fact that its author died on 30 July of that year gives
this manuscript nearly the value of being the last will and testament of its author as
a teacher. Hence, we thought it might well be regarded as his testament as a scholar.
Key words: professorial qualities, faculties to strengthen in teaching, teaching
needs, nineteenth century, Barcelona, secondary teaching, industrial school.

La restadel text la trobareu a la pàgina següent:

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000185%5C00000010.pdf

RESUM
L’u de març de 1860, Josep Oriol Bernadet va llegir de torn una memòria a la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona titulada Sobre los sistemas generales de
enseñanza en la qual es plantejava de donar resposta a unes preguntes que giraven al
voltant de tres temes principals, que afectaven l’ensenyament secundari i professional
en aquell moment: quines qualitats havia de tenir un professor? Quines eren les facultats
que calia potenciar en l’alumne? I quines eren les necessitats requerides per dur a
terme un bon sistema d’ensenyament? La vigència dels continguts i el fet que aquest
text es conservi en forma manuscrita i no hagi estat publicat encara, malgrat que des
de la seva presentació hagin transcorregut 150 anys, ens ha animat a presentar-lo en
aquest article. A més, el fet que l’autor morís el 30 de juliol d’aquell mateix any confereix
a aquest manuscrit el valor de ser gairebé el document de les darreres voluntats
de l’autor com a docent. Per això hem pensat que ben bé podria ser considerat com el
seu testament acadèmic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada