dissabte, 3 de novembre de 2012

ARTICLES PUBLICATSARTICLES

   1991
BARCA SALOM, Francesc X. “Onofre Novellas y El Compendio de Matemáticas” Llull, vol. 14, 1991,  449-477. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=62094

1992
BARCA SALOM, Francesc X. “Un crèdit d’història de la matemàtica per a l’ensenyament secundari” Dins ROCA, Adrià (1992). Actes de les Jornades Història i filosofia de la ciència i de la tècnica a l’ensenyament secundari. Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament; Casal del Mestre, 30-42.


1993
BARCA SALOM, Francesc X. “La Càtedra de Matemàtiques de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1766-1870). Més de cent anys de docència de les matemàtiques”. Dins: NAVARRO, V. et al. (coords.) (1993) Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT. 91-106

BARCA SALOM, Francesc X.BARCA, F. et al. “La invenció del gasogen d’aspiració. Jaume Arbós i Tor (1824-1882), un científic oblidat. Dins: NAVARRO, V. et. al (coords.) (1993) Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT. 123-130.

1995 
 BARCA SALOM, Francesc X. “La visita de Vito Mangiamele a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 1841”. Dins PUIG-PLA, C. et al. (coords.) (1995) Actes de les III Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 275-286.

 BARCA, F. et al. “La preocupació per l’elevació de l’aigua al primer quart del segle XIX: divulgació i aportacions catalanes” Dins PUIG-PLA, C. et al. (coords.) (1995) Actes de les III Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 441,456.

1996
BARCA SALOM, Francesc X. “Aspectes de l’obra manuscrita d’Onofre J. Novellas (1787-1849). Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. Vol. 11, núm. 1, 1996, 19-31.

BARCA SALOM, Francesc X. “L’Escola de Matemàtiques de la Junta de Comerç 1819-1850”. Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. I, 1996, 83-126.

BARCA SALOM, Francesc X. “La longitud, una coordenada conflictiva” Dins ACHÚTEGUI, J.J. (1996) I simposio de historia de las técnicas: La construcción naval y la navegación. Cantabria: Universidad, 267-277.

1997
BARCA SALOM, Francesc X. “Els ensenyaments de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: una alternativa a la universitat.” Dins BLANES, G. et. al (coords.) (1997) Actes de les IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 35-44.

2000
BARCA SALOM, Francesc X. “La política nuclear espanyola: el cas del reactor nuclear Argos”. Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. IV, 2000, 15-56.

BARCA SALOM, Francesc X. “La càtedra Ferran Tallada (1955-1962). La innovació tecnològica i la formació de l’enginyer” Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 69 (4), 2000. Universitat de Barcelona.

2002
BARCA SALOM, Francesc X.“Les matemàtiques i la navegació: una estreta col·laboració” Dins BATLLÓ, J. et al. (coords.) (2002) Actes de les V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 121-132.

2003
BARCA SALOM, Francesc X. “Dels càlculs d’estima a l’astronomia nàutica. L’ensenyament de les ciències nàutiques a l’Escola de Nàutica de Barcelona”. Dins BATLLÓ, J. et al. (coords.) (2003) Actes de les VII Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 43-63.

2004
BARCA SALOM, Francesc X. “Argos, un reactor nuclear a la Diagonal”. Empreses de la Cambra de Comerç de Barcelona, núm. 1001, febrer 2004, 18-19.

BARCA SALOM, Francesc X. “Societat civil i progrés tecnològic: L'enginyeria nuclear a Catalunya (1955-1962)” Afers 49 (2004) 711-718.

2005
BARCA SALOM, Francesc X. “Nuclear Power for Catalunya: The role of the Official Chamber of Industry of Barcelona (1953-1962) ” Minerva  (2005) 43 (2), 163-181.

BARCA SALOM, Francesc X. “Aplicacions dels isòtops a la indústria durant el franquisme” Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol, VII,  (2005) 1-44.

2006
BARCA SALOM, Francesc X. “Una baula entre la nàutica i l’astronomia: Onofre Jaume Novellas i Alavau (Torelló, 1787- Barcelona, 1849)” Actes de la Primera Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia. SCHCT. Associació Astronòmica d’Osona. 2006, 27-38. ISBN 84-611-0889-2    http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2563742

BARCA SALOM, Francesc X. “La actitud de cuadradores y académicos en Barcelona durante el siglo XIX” Arbor núm. 718, (2006). http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2170609

BARCA SALOM, F.X. ; ROCA ROSELL, A.; LUSA MONFORTE, G. “Cent anys de l’Escola Industrial de Barcelona (1994-2004): deu etapes”. Dins BATLLÓ, J. et al. (coords.) (2006) Actes de les VIII Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona: SCHCT, 363-370.

ROCA-ROSELL, A.; LUSA-MONFORTE, G.; BARCA SALOM, F. PUIG-PLA, C. “Industrial Engineering in Spain in the First Half of the Twentieth Century: From Renewal to Crisis” History of Technology, (27) 2006, 147-161.

2007
BARCA SALOM, Francesc X. “Sobre la utilitat de les matemàtiques” . Dins GRAPÍ, P. MASSA, M.R. (2007) Actes de la II Jornada sobre la història de la ciència i l’ensenyament Antoni Quintana Marí. Barcelona: SCHCT, 15-29.

2008
BARCA SALOM, Francesc X. “Quadratura i trisecció a la Barcelona vuitcentista”. Actes d’Historia de la Ciència i de la Tècnica. Núm.1 (2) 2008. 167-179.


2009
BARCA SALOM, Francesc X. “Dreams and needs: The application of isotopes to industry in Spain in the 1960s”. Dynamis, vol. 29: 1-5, 2009, 307-336.

BARCA SALOM, Francesc X. “Ezequiel Calbet i la mesura de l’eclipsi de 1842”. Dins BATLLÓ, J. et al. (coord) Actes d’història de la ciència i de la tècnica, vol. 2(1), 2009, 31-52.

BARCA SALOM, Francesc X. “Materials per a una història del fred”. Dins BATLLÓ, J. et al. (coord) Actes d’història de la ciència i de la tècnica, vol. 2(1), 2009, 279-298.

 BARCA SALOM, Francesc X. “Innovació en temps de crisi: El cas del comptador de gas de Catalana”. Comunicació presentada a la VIII Jornada d’Arqueologia Industrial de Catalunya. 29-31 d’Octubre de 2009. http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/7200/1/4_COMPTADORGAS_FBARCA.pdf

BARCA SALOM, Francesc X."Divulgació científica per a dames. L'Astronomia des dames de Jérome Lalande. Comunicació presentada a les III Jornades d'Astronomia i Meterologia. Vic, 18 d’octubre de 2009. http://hdl.handle.net/2117/9720


2010
BARCA SALOM, Francesc X. “Un matemàtic i astrònom torellonenc: Onofre Jaume Novellas i Alavau (1787-1849)” AUSA. Vol. XXIV, núm. 163, 2010, 127-149.

BARCA SALOM, Francesc X. “Introducción de innovaciones e implicación social. La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en el segundo tercio del siglo XIX”. Eä Revista de Humanidades Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia. Journal of Medical Humanities  Social Studies of Science and Technology. Vol. I , núm. 3 (abril 2010) p.1-38. (ISSN 1852-4689) http://www.ea-journal.com/art1.3/Introduccion-de-innovaciones-e-implicacion-social.pdf

BARCA SALOM, Francesc X. “Secrecy or Discretion: The Transfer of Nuclear Technology to Spain during the Franco Period. History of Technology, vol. 30, 2010, 179-196.

BARCA SALOM, Francesc X. “Simposio sobre la industria del gas y su evolución científico-técnica”. Revista de Historia Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. Núm. 19 desembre de 2010, p.22-25.

BARCA SALOM, Francesc X. (2010) “Presentació de Fàbrica, Taller i Laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1768-1851)”. Barcelona. http://hdl.handle.net/2117/15274

2011
BARCA SALOM, Francesc X. La difusió dels coneixements matemàtics a Catalunya durant la primera meitat del segle XIX. Departaments de Matemàtica Aplicada - Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica - Reports de recerca, 2011.

BARCA SALOM, Francesc X. Tres memòries sobre la utilitat de les matemàtiques. Departaments de Matemàtica Aplicada. Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica, 2011. http://hdl.handle.net/2117/12445

BARCA SALOM, Francesc X. ARGOS un reactor a la diagonal. Departaments de Matemàtica Aplicada. Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica. 2011.

BARCA SALOM, Francesc X. (2011) “Los valores en la enseñanza: ¿inmutables o cambiantes?”. En: CELADA, Pablo (ed) Arte y oficio de ensenyar. Dos siglos de perspectiva histórica. XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educación. El Burgo de Osma: Universidad de Valladolid, p. 487-496. http://upcbarcelona.academia.edu/francescBarca/Papers/778407/LOS_VALORES_EN_LA_ENSENANZA_INMUTABLES_O_CAMBIANTES

BARCA SALOM, Francesc Xavier; ALAYO MANUBENS, Joan Carles. “La tecnología utilizada en las fábricas de gas españolas”. Quaderns d’història de l’enginyeria, 2011, vol. XII, p. 53-92. http://hdl.handle.net/2099/11716

2012
BARCA SALOM, Francesc X. (2012) “El testament acadèmic de Josep Oriol Bernadet (1811-1860). Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació núm. 19, gener.juny 2012, 155-201.

BARCA SALOM, Francesc X. (2012) “Narcís Vidal i Campderros i l'aurora boreal observada a Barcelona el 1839”..Ausa, vol. 25, núm. 169 (2012), 541-560. http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/258784/346080.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada