dissabte, 3 de novembre de 2012

Llibres publicatsLLIBRES

    1993
BARCA, F; MORENO, X. (1993) El dic flotant i deposant del port de Barcelona. Construcció i posada en funcionament. Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials. Col·lecció Techne núm. 6.
  
2002
BARCA SALOM, Francesc X  Els inicis de l’enginyeria nuclear a Barcelona. La Càtedra Ferran Tallada (1955-1962) Tesi doctoral dirigida per Guillermo Lusa. Barcelona, 2002. ISBN: 84-699-9289-9. http://www.tesisenxarxa.net/

2005
BARCA SALOM, Francesc X Onofre Jaume Novellas i Alavau (Torelló,1787 - Barcelona,1849) Matemàtiques i Astronomia Durant La Revolució Liberal. Col·loquis d’Història de la Ciència i de la Tècnica núm 4. Barcelona:  SCHCT, 2005

2008 
 BARCA SALOM, Francesc X.; GRAUS ROVIRA, Ramon; LUSA MONFORTE, Guillermo; ROCA ROSELL, Antoni; ROSELL COLOMINA; Jaume, VILLAVERDE REY, Montserrat. L’Escola Industrial de Barcelona. Cent anys d’ensenyament tècnic i d’arquitectura. Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, CEIB, 2008.

2009
BARCA SALOM, Francesc X.; PONT ESTRADERA, Maria; PUIG-PLA, Carles; BERNAT, Pasqual (coord) Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851) Barcelona: Cambra de Comerç, 2009.

2011 
 ALAYO, Joan Carles; BARCA, Francesc X. (2011) La tecnología del gas a través de su historia.  Historia del Gas nº6. Barcelona: Fundación Gas Natural Fenosa; LID. 535p. [ISBN: 978-84-615-4279-6]


CAPÍTOLS DE LLIBRES

1995
BARCA, F; LUSA, G. “Ramón de Manjarrés i de Bofarull (1827-1918): La química agrícola i la professionalització dels enginyers industrials. Dins ROCA, A.; CAMARASA, J.M. (1995) Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca. vol. I, 381-423.

BARCA SALOM, Francesc X. “Josep Comas i Solà (1868-1937): L’astronomia de posició” Dins ROCA, A.; CAMARASA, J.M. (1995) Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca. vol. II, 793-825

2000
BARCA SALOM, Francesc X. “La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona com a cos docent”. Dins NIETO, A.; ROCA, A. (2000) La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX. Història, ciència i societat. Barcelona: IEC. 165-196.

2009
BARCA SALOM, Francesc X.; PONT ESTRADERA, Maria. “Perfeccionar el comerç”. Dins BARCA SALOM, Francesc X.  et al. (coord) Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851) Barcelona: Cambra de Comerç, 2009.

BARCA SALOM, Francesc X.; PUIG PLA, Carles. “Aprendre a navegar”. Dins: BARCA SALOM, Francesc X.  et al. (coord) Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851) Barcelona: Cambra de Comerç, 2009.

BARCA SALOM, Francesc X. “Completar la formació en Matemàtiques”. Dins: BARCA SALOM, Francesc X.  et al. (coord) Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851) Barcelona: Cambra de Comerç, 2009.

2010
BARCA SALOM, Francesc.X; LUSA MONTFORTE, Guillermo (2010) “Ensenyament de les Matemàtiques: recepció de noves tendències”. Dins: VERNET, Joan i PARÉS,  Ramon. La ciència en la història dels Països Catalans. Volum: 3 : De l'inici de la industrialització a l'època actual. Publicacions de la Universitat de València, Institut d'Estudis Catalans. 355-396. ISBN:  978-84-370-7677-5.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada